Algemene voorwaarden

Leveringen

Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Indien door de leverancier niet anders is bepaald, geschieden leveringen met een netto orderbedrag van € 500,- excl. BTW of meer franco.

Klachten

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geringe afwijkingen in kleur, dikte of design, daar het hier producten betreft die met hand zijn vervaardigd, waardoor geen enkel artikel identiek kan zijn aan het ander. De opdrachtgever is verplicht binnen 24 uur na aflevering van de goederen te bekijken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet. Klachten van de opdrachtgever, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de kwaliteit, waaronder breuk, moeten binnen 24 uur na ontvangst van de geleverde goederen door middel van een schrijven ter kennis van de leverancier worden gesteld.

De leverancier is niet aansprakelijk voor technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren,kwaliteit, design en zuivere dikten. In alle gevallen geldt dat de leverancier nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaan.

Betaling

De betaling van de goederen dient te geschieden a contant of onder rembours.

Eigendomsvoorbehoud

Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichtingen is de leverancier gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de opdrachtgever zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij onder de opdrachtgever bevonden, komen voor zijn rekening en risico. De goederen blijven eigendom van de leverancier tot dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan door de opdrachtgever.